Держбюджетні теми

Держбюджетна  (кафедральна) науково-дослідна робота  №23-2022/12.01.11

«Життєстійкість особистості як фактор здоров’язбереження в умовах
невизначеності»


Термін роботи: 01.09.2022 – 30.06.2025

Науковий  керівник:  доктор психологічних наук, професор Помиткіна Л.В.

Відповідальний  виконавець:  доктор психологічних наук, доцент Лич О.М.

Підставою для виконання кафедральної НДР «Життєстійкість особистості як
фактор здоров’язбереження в умовах невизначеності» є актуальність зазначеної теми і
водночас недостатня її наукова розробленість на теоретичному та емпіричному рівнях
дослідження.

Мета НДР  «Життєстійкість особистості як фактор здоров’язбереження в умовах
невизначеності» полягає: у розробці науково-обґрунтованої теоретичної моделі
життєстійкості особистості в умовах невизначеності, у впровадженні профілактичних та
корекційних заходів, що знижують негативний вплив зовнішнього середовища на людину
у різних сферах її активності (особистісній та професійній) і посилюють її внутрішню
стійкість.

Завдання дослідження:

 1. Окреслити теоретико-методологічні засади розробки проблеми життєстійкості
  особистості у ситуації невизначеності. Теоретично дослідити специфіку та ознаки ситуації
  невизначеності. Систематизувати суб’єктивні та об’єктивні характеристики ситуації
  невизначеності.
 2. Теоретично проаналізувати вітчизняні та зарубіжні підходи до проблеми
  життєстійкості та її впливу на поведінку, на когнітивну та емоційну сфери людини.
  Визначити особливості прояву життєстійкості залежно від ступеня усвідомлення досвіду,
  віку та екстремальності професії.
 3. Розробити психодіагностичний інструментарій емпіричного дослідження
  життєстійкості. Провести психологічну діагностику рівнів прояву складових
  життєстійкості та взаємодію з іншими особистісними якостями, що зміцнюють
  внутрішньо-особистісну організацію людини у ситуаціях стабільності та невизначеності.
 4. Диференціювати умови невизначеності відповідно до сфери життєдіяльності
  особистості та оцінити ступінь їхнього негативного впливу на її психологічне здоров’я і
  наслідки. Проаналізувати особистісні передумови, психологічні детермінанти, що
  гальмують та посилюють ступінь опору негативним умовам, негативному середовищу, в
  тому числі й у сфері професійної діяльності.
 5. Визначити найбільш ефективні методи профілактики та корекції людини, що
  зазнала вплив стресогенних чинників, зокрема, перебувала у ситуації невизначеності
  відповідно до сформованого рівня життєстійкості.
 6. Надати практичні поради суб’єктам діяльності щодо здійснення психологічної
  самодопомоги та допомоги оточуючим, що опинились у складних умовах невизначеності,
  таким чином підвищуючи рівень життєвої стійкості та адаптивних можливостей.
 7. Розробити рекомендації щодо профілактичних та корекційних заходів,
  психологічних прийомів, що знижують рівень впливу зовнішніх невизначених умов на
  внутрішній світ особистості та підвищують життєстійкість як здоров’язберігаючий
  механізм.

Держбюджетна  (кафедральна) науково-дослідна робота  

“Психологічні засади самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності”

 Термін роботи: 01.09.2019 – 30.09.2022 

Науковий  керівник: ­ доктор психологічних наук, професор Помиткіна Л.В.

Відповідальний  виконавець:  доктор психологічних наук, доцент Яковицька Л.С.

Підставою для виконання кафедральної НДР «Психологічні засади самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності» є дослідження на теоретичному та емпіричному рівнях багатомірності проявів й можливостей самореалізації особистості у  психологічних вимірах спільнот та професій в сучасних умовах українського суспільства.

Мета НДР «Психологічні засади самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності» створення науково обґрунтованої  концептуальної моделі  процесу самореалізації особистості у різних сферах професійної діяльності.

Завдання дослідження:

 1. Окреслити теоретико-методологічні засади розробки проблеми самореалізації особистості. Систематизувати істотні ознаки і характеристики процесу самореалізації у структурі професійної діяльності. Визначити роль мотиваційно-ціннісних характеристик у різних сферах професійної діяльності.
 2. Проаналізувати психологічні передумови самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності. Визначити особливості становлення ціннісних орієнтацій особистості що самореалізується, а також динаміку цінностей самореалізації, залежно від віку і рівня самореалізації в межах певної професії. Розробити теоретичну концепцію самореалізації особистості.
 3. Розробити методичний інструментарій дослідження психологічних передумов самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності, визначити їх зміст і структуру.
 4. Описати структурну модель самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності. Проаналізувати особистісні передумови, психологічні детермінанти процесу самореалізації різних сферах професійної діяльності.
 5. На основі узагальнення даних аналізу суб’єктних особливостей самореалізації особистості, виділити дієві психологічні механізми становлення та розвитку самореалізаційних процесів особистості у різних сферах життєдіяльності.

Держбюджетна  (кафедральна) науково-дослідна робота  №44/12.01.11

“Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства”

Термін роботи: 01.09.2016 – 30.06.2019 

Науковий  керівник: ­ доктор психологічних наук, професор Помиткіна Л.В.

Відповідальний  виконавець:  кандидат біологічних наук, доцент Яковицька Л.С.

Задачею виконання кафедральної НДР «Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства» є дослідження на теоретичному та емпіричному рівнях багатомірності проявів й розвитку індивідуальності людини у психологічних вимірах спільнот та професій сучасного мережевого суспільства.

Мета НДР «Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства” полягає в теоретичному та емпіричному вивченні психологічних особливостей розвитку індивідуальності у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства. Дослідження призначене для розкриття основних складових розвитку індивідуальності. встановлення особливостей її прояву, визначення психологічних закономірностей, з метою розробки практичних рекомендацій щодо реалізації індивідуальності у професійному та соціальному оточенні. 

Завдання дослідження:

 1. Теоретичний аналіз сучасного мережевого суспільства; визначення основних критеріїв та показників розвитку індивідуальності у вітчизняній та світовій практиці.
 2. Розробка методологічних принципів наукового психологічного дослідження індивідуальності у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах сучасного мережевого суспільства.
 3. Розробка алгоритму емпіричного психологічного дослідження індивуідуальності у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства: вивчення основних показників, характеристик, особливостей, зв’язків, закономірностей та психологічних впливів на розвиток індивідуальності людини.
 4. Розробка та впровадження психологічних рекомендацій щодо підвищення ефективності психосоціального, зокрема, професійного функціонування індивідуальності у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах сучаного мережевого суспільства.