Вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури 

Національного авіаційного університету

у 2022 році 

Загальні положення

Вступ до аспірантури Національного авіаційного університету (далі – НАУ) у 2022 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261;  Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 № 1098, а також Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НАУ, схваленого Вченою радою (далі – ВР) НАУ 20.12.2021 (протокол № 6) та введеного в дію наказом ректора від 15.07.2019 № 375/од.

Підготовка докторів філософії в аспірантурі НАУ здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною (тільки на умовах контракту) формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає повне і успішне виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю, проведення власного наукового дослідження, яке завершується захистом наукових досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді. 

 

Строки подання документів до аспірантури та докторантури

 1. Строки прийому заяв та повних комплектів обов`язкових документів від осіб, які беруть участь
  у вступних випробуваннях до аспірантури: 01.02.2022 – 25.08.2022.
 2. Проведення вступних випробувань: 06.09.2022 – 10.09.2022.
 3. Оприлюднення загального рейтингового списку вступників до аспірантури – 13.09.2022.
 4. Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету – не пізніше 15.09.2022.
 5. Зарахування до аспірантури за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – з 01.10.2022.
 6. Строки прийому повного пакету обов’язкових документів від осіб, які бажають вступити до докторантури: 01.02.2022 – 31.08.2022.
 7. Зарахування до докторантури за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб  – 01.10.2022.
 8. Особи, які бажають вступити до аспірантури без участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземні громадяни (на умовах контракту), зараховуються з першого числа місяця початку кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ аспірантури та докторантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01 грудня, до
  01 березня, до 01 червня, до 01 вересня). Вступні випробування проводяться не пізніше, ніж за два тижні до дати зарахування.
 9. Особи, які бажають вступити до докторантури без участі в конкурсі за кошти фізичних
  або юридичних осіб, у тому числі іноземні громадяни (на умовах контракту), зараховуються з першого числа місяця початку кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ аспірантури та докторантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01  грудня, до 01 березня, до 01 червня, до 01 вересня).

 

Процедура подання та перелік документів, необхідних
для вступу до аспірантури

Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями та галузями знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті.

Підготовка осіб в аспірантурі НАУ здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури НАУ на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня).

До вступних випробувань допускаються виключно особи, які в установлений термін подали до Відділу аспірантури та докторантури університету всі обов’язкові документи.

Відбіркова комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань у зв’язку з неподанням в установлений термін всіх обов’язкових документів або за умови оформлення цих документів неналежним чином.

 

Вступні випробування до аспірантури; конкурсний відбір

Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.

Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові коефіцієнти, які нормуються одиницею. Вступні випробування складаються з:

1) вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5);

2) вступного іспиту з англійської мови – для громадян України (в обсязі, який відповідає рівню не нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови одним із наступних дійсних сертифікатів тестів: TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного випробування з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з англійської мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт – 0,25);

– вступного іспиту з української мови – для іноземних громадян (ваговий коефіцієнт – 0,25);

3) презентації дослідницьких пропозицій (ваговий коефіцієнт – 0,1).

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з основної спеціальності призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності за окремою програмою, яка розробляється предметною комісією з основної спеціальності. Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не застосовується.

Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також враховуються наступні показники:

– середній бал додатку до диплому про вищу освіту (ваговий коефіцієнт – 0,05);

– додаткові бали за наукові досягнення (ваговий коефіцієнт – 0,1).

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– наукова спеціальність;

– конкурсний бал.

 

Критерії оцінювання вступних випробувань та визначення рейтингу

1. Вступники до аспірантури університету складають наступні вступні випробування:

– додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в дипломі магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня);

– зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– з англійської мови за програмою, яка відповідає рівню не нижче В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наявність у вступника до аспірантури сертифікату рівня не нижче В2 автоматично зараховується з найвищим балом за 100-бальною шкалою; іноземні громадяни складають вступний іспит з російської або української мови за вибором;

– презентації дослідницької пропозиції, яка виконується і оформлюється за вимогами предметної комісії зі спеціальності та оцінюється, незалежною від вступного випробування зі спеціальності оцінкою за 100-бальною шкалою.

2. Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі спеціальності, англійської мови та презентації дослідницьких пропозицій. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у подальшому конкурсі.

3. Всі вступні випробування оцінюються за 100-бальною шкалою.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується за наступною формулою:

КБ = ВІС х 0,5+ ВАМ х 0,25 + РДП х 0,05 + ДБ х 0,15 + СБД х 0,05; де:

ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);

ВАМ – оцінка вступного випробування з англійської мови (за 100-бальною шкалою);

РДП – оцінка поданого реферату з презентацією дослідницьких пропозицій;

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення;

СБД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою).

Порядок нарахування додаткових балів (ДБ) за наукові досягнення

Додаткові бали за наукові досягнення не повинні перевищувати в сумі 100 балів.

 

Наукові досягнення

Кількість балів

Публікація у науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)

10 (кожна стаття)

Публікація у виданні,  яке входить до міжнародних наукометричних баз  Scopus або Web of Science (за обраною спеціальністю)

25 (кожна стаття)

Одноосібна монографія яка рекомендована до друку вченою радою відповідного факультету або ВР НАУ

25

Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою відповідного факультету або ВР НАУ

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**

5 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**

10 (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво про винахід за обраною галуззю знань**

25

Рекомендація вченої ради відповідного факультету або ВР НАУ на вступ до аспірантури***

5

Диплом магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня) з відзнакою за обраною спеціальністю

5

** за період не більше трьох років до моменту вступу;

*** за період не більше п’яти років до моменту вступу.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛОЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до Відділу докторантури та аспірантури у встановлений термін і включає:

– заяву установленої форми для допуску до вступних випробувань (візується вступником у наукового керівника – штатного науково-педагогічного працівника НАУ, голови проектної групи відповідної спеціальності);

– заяву на зарахування до аспірантури;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

– копію додатку до диплома з оцінками;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену передбачуваним науковим керівником (штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету);

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографію;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному підрозділі (для чоловіків);

– довідку з місця роботи (за наявності);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (для іноземних громадян довідка про стан здоров’я завіряється у медичному центрі НАУ);

– оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт та приписне свідоцтво (для чоловіків) пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

 

Шановні аспіранти!

Нагадуємо Вам, що відповідно до «Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у Національному авіаційному університеті» від 29.05.2013р., №1126/ст: «Аспірант кожні півроку звітує про хід виконання індивідуального плану дисертаційної роботи на засіданні кафедри».

Звіт і витяг з протоколу засідання кафедри про результати атестації подаються аспірантом до Відділу докторантури та аспірантури особисто 
у встановлені терміни в залежності від дати зарахування (до 20 числа останнього місяця кожного півріччя навчального року).

Просимо подавати всі необхідні документи про результати проведеної атестації у Відділ докторантури та аспірантури (к. 1-225б) вчасно!