Історія кафедри

Кафедра авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальної комунікації Національного авіаційного університету є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професфійними програмами “Психологія” , “Психологія бізнесу” та “Англомовний проєкт Psychology”;  другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до освітньо-професійних програм “Психологія” та “Психологія бізнесу”; третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ОНП “Доктор філософії PhD” у галузі “Психологія” спеціальності 053 “Психологія”.

Кафедру створено у липні 2004 року у відповідності з завданням посилення фахового компоненту у підготовці психологів на факультеті психології і соціології Гуманітарного інституту НАУ. Заснована наказом ректора Національного авіаційного університету від 14 липня 2004 року № 142/од.

З 2004-2016 рр. кафедру очолював кандидат психологічних наук, доцент кафедри авіаційної психології Петренко Олександр Віталійович. З 2016 р. завідувачем кафедри авіаційної психології є доктор психологічних наук, професор Помиткіна Любов Віталіївна.

Зусилля кафедри авіаційної психології з моменту створення спрямовані на формування цілісної системи якісної психологічної освіти з наголосом на гармонійному поєднанні прикладної та фундаментально-теоретичної складових навчального процесу.

 У 2018 р. розпочато набір на навчання до аспірантури PhD.

У 2020 р. на кафедрі авіаційної психології було відкрито “Англомовний проєкт Psychology”.

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчального плану освітньо-професійних програм «Психологія» спеціальності 053 «Психологія», освітньо-професійних програм «Психологія бізнесу» спеціальності 053 «Психологія» забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам.

Випускники нашого навчального закладу, які здобули освіту за освітньо-професійними
програмами “Психологія”, “Психологія бізнесу” отримають поглиблену підготовку з проблематики психології діяльності в особливих умовах, управлінської діяльності, розвитку особистості в умовах сучасного суспільства, проблематики збереження професійних ресурсів та становлення у сфері бізнесу і є конкурентоздатними на ринку праці.

Кафедра постійно проводить дві Міжнародні науково-практичні конференції: “Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій” та “Авіаційна та екстремальна психологія в контексті психологічних досягнень”. До наукової роботи залучаються студенти та аспіранти кафедри, які здобувають наукові результати, доповідають їх на наукових, науково-практичних конференціях та публікують у  фахових та науково-метричних виданнях SCOPUS  та Web оf Science. 

Колективом кафедри авіаційної психології здійснюється розробка держбюджетної (кафедральної) науково-дослідної роботи “Психологічні засади самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності”.

У структурі кафедри є навчально-наукова лабораторія моніторингу психофізіології професійної придатності льотного складу цивільної авіації , яка здійснює науково-практичну розробку важливих проблем сучасної психології.

Системно і плідно працюють гуртки “Інсайт” та “PsyLab“, які охоплюють широкий спектр різних напрямів та об’єднують студентів різних курсів.

Активно проводяться майстер-класи, консультування для студентів та викладачів з актуальних питань, тренінги за запитом студентів.